Voorwaarden

Algemene Leveringsvoorwaarden van Talentfit

Artikel 1 Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Talentfit en opdrachtgevers betreffende deelname of opdracht tot het houden van cursussen, individuele
trajecten of trainingen hierna te noemen “cursus”.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door Talentfit
3. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
o Startmoment van de cursus: de eerste cursusdag.
o Annuleren: het beëindigen van de opdracht voor een cursus of verplaatsen van het startmoment van de cursus.
4. Algemene inkoopvoorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij zij door Talentfit schriftelijk zijn aanvaard.

Artikel 2 Totstandkoming van de overeenkomst
De overeenkomst tussen Talentfit en de opdrachtgever komt tot stand via een door Talentfit en de opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke, mondelinge of elektronische bevestiging door Talentfit aan de opdrachtgever.

Artikel 3 Annulering of verplaatsing door de opdrachtgever
1. Annulering door de opdrachtgever van de opdracht kan tot 4 weken voor aanvang van een traject of eerste cursusdag kosteloos geschieden.
2. Bij annulering korter dan vier weken voor aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 50 % van het cursusgeld te vergoeden. Bij annulering korter dan een week voor
aanvang van de eerste cursusdag is de opdrachtgever verplicht 100 % van het cursusgeld te vergoeden.
3 In geval de opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer na aanvang van de cursus de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet aan de cursus deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht op enige terugbetaling.

Artikel 4 Annulering door Talentfit
Talentfit heeft het recht zonder opgave van redenen de cursus te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer te weigeren, in welke gevallen de opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door
deze aan Talentfit betaalde bedrag.

Artikel 5 Vervanging
De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan in plaats van de aangemelde deelnemer in overleg een ander aan de cursus laten deelnemen, indien de vervanging
binnen 24 uur na de annulering van de oorspronkelijke deelnemer aan Talentfit wordt medegedeeld. Vervanging na de start van de cursus is niet meer toegestaan.

Artikel 6 Prijzen
Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een schriftelijke overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.

Artikel 7 Betaling
1. Talentfit brengt de door de opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De opdrachtgever dient het verschuldigde cursusgeld te voldoen een maand voor de aanvang van de cursus, doch uiterlijk 14 dagen na facturering op de door Talentfit aangegeven wijze tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De reis- en verblijfkosten alsmede verplichte literatuur in verband met deelname aan een cursus zijn in het cursusgeld niet begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.
3. Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Talentfit steeds gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Indien tijdige betaling achterwege blijft is Talentfit gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten.
4. De opdrachtgever is bij niet tijdige nakoming steeds verplicht aan Talentfit  alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten te vergoeden, waaronder steeds zullen zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede
de in werkelijkheid gemaakte kosten en het loon van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 8 Opschorting en ontbinding
Talentfit heeft het recht deelname van de opdrachtgever dan wel van de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een cursus te weigeren of uitvoering van de opdracht op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan,
onverminderd het bepaalde in artikel 7.

Artikel 9 Auteursrecht
1. Het auteursrecht op de door Talentfit ontwikkeld projectmateriaal en cursusmateriaal berust bij Talentfit tenzij een andere
auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Talentfit zullen door de opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan
ook worden vermenigvuldigd.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Talentfit, berust uitsluitend bij Talentfit

Artikel 10 Aansprakelijkheid
1. Talentfit spant zich in de gegeven opdrachten naar beste inzicht en
vermogen uit te voeren.
2. Talentfit aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de
opdrachtgever voor enige schade.
3. Talentfit is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder
begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
.
Artikel 11 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op iedere overeenkomst tussen Talentfit en een opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Ken jij jouw talent?